Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015

Cập nhật: 09:34 - 02/10/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2015

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La - thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.

- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Dự án Đầu tư Nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy Đường Sơn La.

- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (ngày 29/5/2015).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 07/10/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban Tổ chức trước 16 giờ ngày 27/10/2015 theo số điện thoại: 022 384 3274 hoặc Fax: 022 384 3406; e-mail: phanduyendsl@gmail.com.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc Hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn tham dự liên quan, xem tại đây

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng!

>> Xem toàn văn Thông báo tại đây

SLS - Gamma NT


Tin liên quan