Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 18:39 - 27/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30, thứ Bảy, ngày 23/9/2017.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2016 - 2017 (01/7/2016 - 30/6/2017); Kế hoạch SXKD năm 2017 - 2018 (01/7/2017 - 30/6/2018);

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 - 2017 và Định hướng hoạt động năm 2017 - 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017 - 2018;

- Tờ trình của HĐQT về: Báo cáo Tài chính năm 2016-2017 (01/7/2016 - 30/6/2017) (bản tóm tắt); Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018; Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 - 2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018); Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018); Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017, Chi phí hoạt động và Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và một số nội dung khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/8/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban Tổ chức trước 16 giờ ngày 18/9/2017. Số fax: 0212.3843406; E-mail: phanduyendsl@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 02123843274.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính); trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính). CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan được đăng trên Website của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Quý Cổ đông xem tài liệu tại: http://miaduongsonla.vn/tai-lieu-download-8/tai-lieu-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2017.672.html

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

>> Quý Công đông vui lòng tải Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, tại đây.

 

SLS


Tin liên quan