Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Cập nhật: 15:50 - 12/05/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2015

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La - thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Dự án đầu tư, kiểm tu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Định hướng hoạt động năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Chương trình hoạt động năm 2015;

- Tờ trình của HĐQT về: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch đầu tư năm 2015, Mục tiêu đầu tư giai đoạn 2015-2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015; Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 12/5/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban Tổ chức trước 16 giờ ngày 25/5/2015 theo số điện thoại: 022 384 3274 hoặc Fax: 022 384 3406.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc Hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn tham dự liên quan, xem tại đây

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng!

>> Xem toàn văn Thông báo tại đây

SLS - Gamma NT


Tin liên quan