Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014

Cập nhật: 15:14 - 14/04/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La - thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư, kiểm tu năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Định hướng hoạt động năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và Chương trình hoạt động năm 2014;

- Tờ trình HĐQT về: Phân phối lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014; Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 03/4/2014 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban Tổ chức trước 16 giờ ngày 23/4/2014 theo số điện thoại: 022.3843274 hoặc Fax: 022.3843406.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc Hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

- Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn tham dự liên quan, xem tại đây

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng!

>> Xem toàn văn Thông báo tại đây

SLS - Gamma NT


Tin liên quan