Thông báo của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SLS niêm yết bổ sung

Cập nhật: 14:03 - 11/01/2017

Ngày 09/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 32/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS), cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: SLS;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.359.983 cổ phiếu (Một triệu ba trăm năm mươi chín nghìn chín trăm tám mươi ba cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 13.599.830.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.159.983 cổ phiếu (Tám triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm tam mươi ba cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 81.599.830.000 đồng (Tám mươi mốt tỉ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng);

- Ngày giao dịch chính thức: thứ Hai, ngày 16/01/2017.

>> Xem toàn văn Thông báo số 32/TB-SGDHN, tại đây

 

SLSTin liên quan