Đính chính Thư mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014

Cập nhật: 15:48 - 21/04/2014

Trong Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2014 gửi tới Quý Cổ đông, do sơ xuất nên có một chút nhầm lẫn về thời gian họp, HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin đính chính lại và gửi tới Quý Cổ đông Thư mời chính xác như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
––––––––
                                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––

Mai Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2014

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
 

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 4  năm 2014.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội: Xem chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SLS theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2014 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/qua đường bưu điện hoặc fax giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trước 16 giờ ngày 23/4/2014.   Số fax: 022.3843 406. Điện thoại liên hệ: 0223 843274.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc).

- Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, uỷ quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La: www.miaduongsonla.vn hoặc www.sls.com.vn.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0223 843274 - Fax: 0223 843406.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Trưa ngày 29/4/2014 Công ty mời tất cả cổ đông tham dự Đại hội dự bữa cơm tại Nhà ăn tập thể của Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 

Phạm Ngọc Thao

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, TK, Công ty.

>> Tải Thư mời tại đây


Tin liên quan