Công bố thông tin thay đổi nhân sự BKS Công ty

Cập nhật: 14:28 - 15/08/2017

Ngày 15/8/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có công văn số 150/HĐQT-ĐSL gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/5/2016;

- Căn cứ Đơn xi từ nhiệm ngày 15/8/2017 của ông Đặng Tuấn Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đối với ông Đặng Tuấn Thắng, kể từ ngày 15/8/2017 (có Đơn xin từ nhiệm và Bản cung cấp thông tin kèm theo, xem tại đây).

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin nêu trên.

SLS


Tin liên quan