Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Cập nhật: 11:27 - 24/09/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bao gồm các nội dung sau:

1. Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 23/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La:

>> Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

>> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã công bố thông tin Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Tuấn Thắng và ông Nguyễn Minh Hùng do có đơn xin từ nhiệm.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu bổ sung:

     + Ông Nguyễn Trường Chinh vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (xem Bản cung cấp thông tin tại đây).

     + Ông Nguyễn Văn Tài và ông Nguyễn Văn Đãi vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (xem Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Văn Tài tại đây và Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Văn Đãi tại đây).

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin nêu trên.

>> Chi tiết Bản công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, xem TẠI ĐÂY.

SLS

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bao gồm các nội dung sau:


Tin liên quan