Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019

Cập nhật: 10:37 - 15/02/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019 bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

>> Chi tiết Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019, xem TẠI ĐÂY

SLS


Tin liên quan