Thông báo
14:42 - 18/04/2013

Hiện nay, tất cả các thông tin trên website www.sls.thv.vn đã cũ và không được cập nhật thường xuyên. Để thuận lợi cho các cổ đông nắm bắt tình hình hoạt động cũng như việc liên lạc, trao đổi, triển khai, thực hiện các công việc của tổ chức niêm yết, Công ty xin thông báo thay đổi địa chỉ website.