Thông báo
15:50 - 12/05/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

14:50 - 29/01/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

15:48 - 21/04/2014

Trong Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2014 gửi tới Quý Cổ đông, do sơ xuất nên có một chút nhầm lẫn về thời gian họp, HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin đính chính lại và gửi tới Quý Cổ đông Thư mời chính xác như sau:

15:14 - 14/04/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

00:16 - 27/03/2014

Ngày 18/3/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 583/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán SLS.

15:40 - 18/04/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.