Thông báo
15:49 - 01/09/2016

Ngày 29/8/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Thông báo số 1951/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (MCK: SLS).

14:46 - 28/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

10:48 - 08/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố thông tin:

09:35 - 25/04/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

09:34 - 02/10/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

05:42 - 09/06/2015

Ngày 8/6/2015, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã có Thông báo số 211/TB-ĐSL gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2014. Cụ thể như sau: