Thông báo
22:41 - 28/12/2016

Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã ký kết hợp đồng thực hiện báo cáo tài chính cho kỳ 01/7/2016 đến 30/6/2017 về Công ty kiểm toán sau:

14:20 - 28/10/2016

Ngày 25/10/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Thông báo số 2333/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

20:50 - 24/10/2016

Thông báo số 1054/TB-ĐSL ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.

11:18 - 09/10/2016

Thông báo số 1012/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016.

09:02 - 20/09/2016

Ngày 16/9/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Thông báo số 273/TB-HĐQT/2016 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017.

16:36 - 19/09/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017, cụ thể như sau: