Thông báo
18:39 - 27/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

14:28 - 15/08/2017

Ngày 15/8/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có công văn số 150/HĐQT-ĐSL gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

14:22 - 01/08/2017

Thông báo số 669/TB-HĐQT/2017 ngày 01/8/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

15:01 - 18/02/2017

Ngày 18/02/2017, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã ký Quyết định số 24/QĐ-HĐQT/2017 bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

14:03 - 11/01/2017

Ngày 09/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 32/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS), cụ thể như sau:

15:03 - 04/01/2017

Ngày 29/12/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 907/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La với những nội dung sau: