Thông báo
15:22 - 28/05/2018

Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ: 8, ngày 28 tháng 5 năm 2018. Do phòng Đăng ký Kinh Doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Sơn La cấp.

15:32 - 28/02/2018

Thông báo số 102/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 - 2017.

19:22 - 22/02/2018

Thông báo số 95/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017.

09:59 - 08/01/2018

Thông báo số 1207/ĐSL ngày 28/12/2017của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

16:16 - 26/09/2017

Thông báo số 886/TB-ĐSL ngày 26/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chi cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017.

11:27 - 24/09/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bao gồm các nội dung sau: