Thông báo
17:30 - 03/04/2021

Quyết định số 11: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty CP Mía đường Sơn La

14:21 - 13/01/2020

Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 7/1/2020 của Cục thuế tỉnh Sơn La gửi Công ty CP Mía đường Sơn La về: Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

15:25 - 02/08/2019

Thông báo số 27/TB-HĐQT/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

23:25 - 16/07/2019

Báo cáo số 24/BCQT-ĐSL/2019 ngày 8/07/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.

15:44 - 04/12/2018

Thông báo số 128/TB-ĐSL ngày 4/12/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2017 - 2018.

01:58 - 20/09/2018

Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT/2018 ngày 18/9/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.