Tài liệu Download
15:08 - 12/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

21:31 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên năm 2015.

21:29 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

07:04 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016.

09:52 - 25/04/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau (click vào các link dưới đây để download):

14:38 - 15/02/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.