Tài liệu Download
09:35 - 02/10/2015

Ngày 15/10/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2015 sửa đổi và ban hành "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La" gồm 21 Chương, 55 Điều.

09:34 - 02/10/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 như sau (click vào các link dưới đây để download):

15:49 - 12/05/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau (click vào các link dưới đây để download):

21:35 - 27/04/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên 2014 như sau:

14:13 - 31/03/2015

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

15:14 - 14/04/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau (click vào các link dưới đây để download):