Tài liệu Download
09:13 - 19/10/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017 cho kỳ hoạt động 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016 được lập ngày 18/10/2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính.

08:55 - 23/09/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Thường niên năm Tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

15:02 - 14/09/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 như sau (click vào các link dưới đây để download):

21:00 - 24/08/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016.

15:00 - 20/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016.

15:08 - 12/07/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.