Tài liệu Download
08:06 - 26/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau (click vào các link dưới đây để download):

16:35 - 20/07/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017.

21:00 - 06/07/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo số 114/BC-HĐQT/2017 ngày 5/7/2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

07:33 - 22/04/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.

07:17 - 15/02/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2016.

07:33 - 20/01/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.