Tài liệu Download
16:35 - 20/07/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017.

21:00 - 06/07/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo số 114/BC-HĐQT/2017 ngày 5/7/2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

07:33 - 22/04/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.

07:17 - 15/02/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2016.

07:33 - 20/01/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

16:40 - 06/12/2016

"Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La" được ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/12/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.