Tài liệu Download
17:27 - 10/10/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I/2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/9/2019.

10:43 - 26/09/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên cho niên vụ 2018-2019

17:43 - 07/09/2019

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày ngày 30/6/2019.

15:19 - 29/08/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau (click vào các link dưới đây để download):

11:33 - 20/07/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019 cho kỳ hoạt động 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019.

20:33 - 15/02/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính Bán niên từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 đã được xét duyệt.