Tài liệu Download
15:55 - 06/08/2020

Ngày 04/08/2020 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Quyết định Hội đồng quản trị về một số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Nghị quyết này thay cho Nghị quyết ngày 30/07/2020.

20:34 - 20/07/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính niên độ 2019 – 2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2020.

23:11 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm niên độ 2019 - 2020.

18:30 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020 cho kỳ hoạt động 01/1/2020 đến ngày 31/3/2020.

10:37 - 15/02/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019 bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

23:57 - 20/01/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 cho kỳ hoạt động 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.