Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Cập nhật: 15:49 - 12/05/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau (click vào các link dưới đây để download):

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

2. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

5. Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

6. Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

7. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

8. Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

9. Nội quy làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

10. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

11. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015 (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

12. Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

13. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm:

    - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

   - Thông qua kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2015 và Kế hoạch Dự án đầu tư giai đoạn 2015 - 2020;

   - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;

   - Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;

   - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;

   - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

   - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015

SLS - Gamma NT


Tin liên quan