Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Cập nhật: 08:06 - 26/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau (click vào các link dưới đây để download):

 

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

2. Mấu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

4. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

5. Mẫu Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

6. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

7. Mẫu đơn đề cử ứng viên thànhh viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

8. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

9. Nội quy làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

10. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

11. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 - 2018;

12. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện và triển khai Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị từ năm 2016 đến nay;

13. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2017 trình ĐHĐCĐ năm 2017;

14. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

15. Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị:

   - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2017 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016-2017 (bản tóm tắt);

   - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2017 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

   - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2017 về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

   - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2017 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

   - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 - 2018 (từ 01/7/2017 đến 30/6/2018);

   - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2017 về việc Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018;

   - Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2017 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017-2018;

   - Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2017 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

   - Tờ trình số 09/TTr-HĐQT/2017 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

 

SLS


Tin liên quan