Thông báo
15:32 - 28/02/2018

Thông báo số 102/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 - 2017.

19:22 - 22/02/2018

Thông báo số 95/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017.

09:59 - 08/01/2018

Thông báo số 1207/ĐSL ngày 28/12/2017của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

16:16 - 26/09/2017

Thông báo số 886/TB-ĐSL ngày 26/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chi cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017.

11:27 - 24/09/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bao gồm các nội dung sau:

18:39 - 27/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.