Thông báo
09:59 - 08/01/2018

Thông báo số 1207/ĐSL ngày 28/12/2017của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

16:16 - 26/09/2017

Thông báo số 886/TB-ĐSL ngày 26/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chi cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017.

11:27 - 24/09/2017

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bao gồm các nội dung sau:

18:39 - 27/08/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

14:28 - 15/08/2017

Ngày 15/8/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có công văn số 150/HĐQT-ĐSL gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

14:22 - 01/08/2017

Thông báo số 669/TB-HĐQT/2017 ngày 01/8/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.