Thông báo
01:58 - 20/09/2018

Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT/2018 ngày 18/9/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

23:58 - 03/08/2018

Thông báo số 39/TB-HĐQT/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

15:22 - 28/05/2018

Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ: 8, ngày 28 tháng 5 năm 2018. Do phòng Đăng ký Kinh Doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Sơn La cấp.

15:32 - 28/02/2018

Thông báo số 102/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 - 2017.

19:22 - 22/02/2018

Thông báo số 95/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017.

09:59 - 08/01/2018

Thông báo số 1207/ĐSL ngày 28/12/2017của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.