Tài liệu Download
21:29 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

07:04 - 11/05/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I/2016 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016.

09:52 - 25/04/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau (click vào các link dưới đây để download):

14:38 - 15/02/2016

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.

17:22 - 27/10/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý III/2015 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015.

09:35 - 02/10/2015

Ngày 15/10/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2015 sửa đổi và ban hành "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La" gồm 21 Chương, 55 Điều.