Báo cáo Tài chính
11:33 - 20/07/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019 cho kỳ hoạt động 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019.

20:33 - 15/02/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính Bán niên từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 đã được xét duyệt.

23:59 - 20/01/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019 cho kỳ hoạt động 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018.

23:58 - 20/01/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2019 cho kỳ hoạt động 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018.

23:50 - 20/10/2018

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I/2019 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018.

02:02 - 05/10/2018

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên 2017-2018